Trang của bạn có hỗ trợ kết quả chi tiết không?
Không phải là URL hợp lệ
kiểm tra url
Mã đã nhập
Đang tải...
kiểm tra mã
Xem mã đã nhập
Mã đã nhập
Đang tải...
kiểm tra mã
Kết quả chi tiết là gì?
Kết quả nhiều định dạng là các trải nghiệm trên các sản phẩm và dịch vụ của Google, như Tìm kiếm, vượt ra ngoài liên kết màu xanh thông thường. Kết quả nhiều định dạng có thể bao gồm băng chuyền, hình ảnh hoặc các phần tử không phải văn bản khác.
Kiểm tra này là gì?
Kiểm tra trang có thể truy cập công khai để xem dữ liệu cấu trúc có trong trang có thể tạo những kết quả chi tiết nào.
Thư viện dữ liệu có cấu trúc
Tài liệu tham khảo về dữ liệu có cấu trúc mà Google hỗ trợ
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính